Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

1873 d39e 500
Reposted fromszszsz szszsz viaIriss Iriss

March 22 2017

coffeelover
coffeelover
Reposted fromNaitlisz Naitlisz viabecomingjane becomingjane
coffeelover
Sądzę, że powinniśmy czytać tylko ten rodzaj książek, które nas ranią i przeszywają (…) Potrzebujemy książek, które wpływają na nas jak katastrofa, które głęboko nas zasmucają, jak śmierć kogoś, kogo kochaliśmy bardziej niż siebie samych, jak wygnanie go do lasu z dala od kogokolwiek, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą dla zamarzniętego morza wewnątrz nas.
— Kafka
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viaAboutToday AboutToday

March 21 2017

coffeelover
7357 65ca
Reposted fromretaliate retaliate viaskrzacik skrzacik

March 20 2017

coffeelover
Mężczyźni nie mają pojęcia, co się może zdarzyć. Są szczęśliwi. Kobiety natomiast zdają sobie sprawę ze wszystkich zagrożeń. Wiecznie się martwią.
— Anne Rice
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabecomingjane becomingjane

March 19 2017

coffeelover
3325 6fad
Reposted fromheroes heroes viaskrzacik skrzacik
coffeelover
8239 39ed 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viaoll oll
8056 dabd

March 18 2017

coffeelover
9950 e162
Reposted fromskrzacik skrzacik

March 17 2017

coffeelover
2261 514c
Reposted fromcalifornia-love california-love viatarczyn tarczyn

March 16 2017

coffeelover
1452 b2df 500
Reposted fromalicemeow alicemeow viaoll oll

March 15 2017

coffeelover
  • me:*owns 264 unread books*
  • me:*buys 17 new books*
  • me:*rereads harry potter*
Reposted frombookart bookart viamole-w-filizance mole-w-filizance

March 14 2017

coffeelover
4328 10db 500
coffeelover
2181 e46a 500
coffeelover
9007 8298 500

March 13 2017

coffeelover
6051 4161 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik
coffeelover
6870 47d8 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaskrzacik skrzacik

March 11 2017

coffeelover
6776 9881
Reposted fromsouvenirs1 souvenirs1 viaskrzacik skrzacik
coffeelover
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl